Báo cáo tình hình quản trị năm 2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 (từ 01/01/2019-31/12/2019) được lập ngày 21/01/2020:

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

SJ1-CBTT-BC-quan-tri-2019