SJ1-Thông báo số 1131/TB-CNVSD ngày 24/07/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (Hồ Chí Minh) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

You are here: