Thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Ông Trần Văn Hậu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ: Tên cá nhân giao dịch: Trường Đại học Văn Hiến Mã chứng khoán giao dịch: SJ1 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện…

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Bà Đinh Thị Bích Hà

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ: Tên cá nhân giao dịch: Đinh Thị Bích Hà Mã chứng khoán giao dịch: SJ1 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện…

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Bà Dư Thiện Minh Trang

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ: Tên cá nhân giao dịch: Dư Thiện Minh Trang Mã chứng khoán giao dịch: SJ1 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện…

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Bà Dư Thiện Minh Trang

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ: Tên cá nhân giao dịch: Dư Thiện Minh Trang Mã chứng khoán giao dịch: SJ1 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao…

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Bà Đinh Thị Bích Hà

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ: Tên cá nhân giao dịch: Đinh Thị Bích Hà Mã chứng khoán giao dịch: SJ1 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao…

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Ông Trần Văn Hậu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ: Tên cá nhân giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu Mã chứng khoán giao dịch: SJ1 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước…

SJ1-Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 93/2006/GCNCP-VSD-10 ngày 09/08/2019 thay đổi lần 10 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 93/2006/GCNCP-VSD-10 ngày 09/8/2019 thay đổi lần 10 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

SJ1-Giay-CN-dang-ky-chung-khoan-lan-10

SJ1- Công văn số 4492/UBCK-QLCB ngày 25/07/2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SJ1

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin Công văn số 4492/UBCK-QLCB ngày 25/07/2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SJ1 Download toàn văn Công văn theo đường link bên dưới: UBCK-CV 4492 bao cao…