Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Ngày 14 tháng 08 năm 2019 đến ngày 26 tháng 08 năm 2019, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông  và đưa ra Nghị quyết số 02.2019/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu. Download toàn văn Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu theo…

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính từ 01/10/2016-30/09/2017

Ngày 31 tháng 12 năm 2016, Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017 tại Khách sạn Nikko Saigon, 235 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM và đưa ra Nghị quyết số…