Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Bà Đinh Thị Bích Hà

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ: Tên cá nhân giao dịch: Đinh Thị Bích Hà Mã chứng khoán giao dịch: SJ1 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện…

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Bà Dư Thiện Minh Trang

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ: Tên cá nhân giao dịch: Dư Thiện Minh Trang Mã chứng khoán giao dịch: SJ1 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện…

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Bà Dư Thiện Minh Trang

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ: Tên cá nhân giao dịch: Dư Thiện Minh Trang Mã chứng khoán giao dịch: SJ1 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao…

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Bà Đinh Thị Bích Hà

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ: Tên cá nhân giao dịch: Đinh Thị Bích Hà Mã chứng khoán giao dịch: SJ1 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao…

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Ông Trần Văn Hậu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ: Tên cá nhân giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu Mã chứng khoán giao dịch: SJ1 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước…

Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Ngày 14 tháng 08 năm 2019 đến ngày 26 tháng 08 năm 2019, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông  và đưa ra Nghị quyết số 02.2019/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu. Download toàn văn Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu theo…