Thông báo thay đổi thời gian đặt mua cổ phiếu SJ1 từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông về việc thay đổi thời gian đặt mua cổ phiếu phát hành thêm của công ty, đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận ngày 28/05/2014 như sau:   CV-705-TB-VSD-28-05-2014 Download toàn văn Thông báo…

Quyết định của UBCKNN về việc Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu SJ1

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông về Quyết định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu SJ1 ra công chúng như sau:     Download toàn văn Quyết Định theo…