Thông báo từ VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách NSHCK để tổ chức ĐHĐCĐ TN 2015

Ngày 12/03/2015, SJ1 nhận được Thông báo số 302/TB-CNVSD ngày 14/02/2015 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán VN – CN HCM về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. – Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. – Ngày ĐKCC: 23/03/2015.…