Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu SJ1 tại HNX đợt tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ngày 15/04/2015, SJ1 nhận được Quyết định số 201/QĐ-SGDHN ngày 13/04/2015 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

Link tải file

Thông báo từ VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách NSHCK để tổ chức ĐHĐCĐ TN 2015

Ngày 12/03/2015, SJ1 nhận được Thông báo số 302/TB-CNVSD ngày 14/02/2015 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán VN – CN HCM về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. – Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. – Ngày ĐKCC: 23/03/2015.…