Giải trình việc chậm CBTT ký hợp đồng với Công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC năm 2016

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin ký hợp đồng for Công ty Kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2016 and kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết…