HungHau Agricultural organized the Annual Shareholder Meeting of the financial year from 1st October 2016 to 30th September 2017

On 31st December 2016 held the Annual Shareholder Meeting of the financial year from 1st October 2016 to 30th September 2017 at Nikko Saigon Hotel, District 1. The meeting reported the activities of the Board of Directors in 2016 and oriented the plan for 2017; through important issues such as profit distribution and fund set…

Giải trình việc chậm CBTT ký hợp đồng với Công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC năm 2016

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin ký hợp đồng for Công ty Kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2016 and kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết…